ติดต่อ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
85 ถนนสมบูรณ์กุล
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 032-338678,
      032-719600 ต่อ 3113
Medical Education Center
Ratchaburi Hospital
(Affiliated Institute of Mahidol University)
85/1 Somboonkul Rd.,Tambon Na-Muang,
Amphoe Muang Ratchaburi, Ratchaburi, Thailand 70000
Phone cal +66 3233 8678,
      +66 3271 9600 # 3113