ติดต่อ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
85 ถนนสมบูรณ์กุล
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 032-321778,
      032-719600 ต่อ 3113