แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี เป็นหนึ่งในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลางของแพทยศาสตร์ศึกษาในภาคตะวันตก โดยเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มหิดล และภายในการกำกับดูแลของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนย์แพทย์ฯ ราชบุรี

1. การศึกษาระดับเตรียมแพทย์ได้แก่การศึกษาในชั้นปีที่ 1 จะศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา

2. การศึกษาระดับปรีคลินิก ได้แก่การศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 จะศึกษาที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. การศึกษาระดับคลินิก ได้แก่การศึกษาในชั้นปีที่ 4 - 6 จะศึกษาและฝึกงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี โดยการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล กำกับดูแลในเรื่องหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ และการประเมินผล ร่วมกับแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

ภารกิจ

1. เพิ่มการผลิตแพทย์และให้มีการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบท โดยเฉพาะในเขต ภาคกลางมากยิ่งขึ้น

2. เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์

3. พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ

เป้าหมาย

1. พ.ศ.2540 - 2549 ผลิตแพทย์เพื่อชนบทได้รุ่นละ 16 คน

2. พ.ศ.2550 - 2552 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทได้รุ่นละ 16 คน

3. พ.ศ.2553-2562 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทได้รุ่นละ 32 คน

การรับนักศึกษาแพทย์

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ( CPIRD )

2. โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ( ODOD )

3. โดยรับนักเรียนจำนวน 32 คนจากพื้นที่จังหวัดเขต 7 ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี   สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

4. การคัดเลือกนักศึกษาใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคัดเลือกร่วมกับคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล