วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์  

“เป็นสถาบันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่เป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”

 

พันธกิจของศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

1. บริหารจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเพื่อผลิตแพทย์ที่ตอบสนองต่อโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา

2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรการศึกษาด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

3. สนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

 

ค่านิยมขององค์กร  

RACTH

R=Responsibility   รับผิดชอบ ทุ่มเท จนสำเร็จ

A=Academy          สถาบันที่เป็นเลิศด้านวิชาการ

C=Community      เน้นการทำงานในชุมชนเพื่อชาวชนบท

T=Tradition          ยึดมั่นในจารีตประเพณี

H=Happiness        มีความสุข