วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์   “เป็นสถาบันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่เป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
      

ค่านิยม   RACTH

Responsibility  รับผิดชอบ ทุ่มเท จนสำเร็จ

Academy        สถาบันที่เป็นเลิศด้านวิชาการ

Tradition         ยึดมั่นในจารีตประเพณี

Community     เน้นการทำงานในชุมชนเพื่อชาวชนบท

Happiness      มีความสุข