วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์  

“เป็นสถาบันผลิตแพทย์เพื่อชุมชนระดับประเทศ ที่เป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”

 

พันธกิจของศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

 

 

 

 

 

ค่านิยมขององค์กร  

RACTH
R=Resilience        ยืดหยุ่น
A=Academy         วิชาการ
T=Teamwork        ทีมงาน
C=Community      เพื่อชุมชน
H=Honesty           คนซื่อสัตย์