คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์  

SKILLS-C

S=Soul  หมายถึง มีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์

K=Knowledge  หมายถึง มีความรู้ทางวิชาชีพ

I=Information (Information, Media, Technology Skills)  หมายถึง แสดงออกถึงความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม

L=Learning Innovation Skills  หมายถึง มีทักษะการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่

L=Leader (Leadership and Life Skills)  หมายถึง แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และทักษะการใช้ชีวิต

S=Skills  หมายถึง มีทักษะทางวิชาชีพ

C=Community  หมายถึง ความผูกพันกับชุมชน